اکسون انرژی سامیا

طراحی و اجرای سیستم های برق خورشیدی

تلفن تماس: 36082653_051

مدلسازی و ردیابی حداکثر توان سیستم های فتوولتاییک و بکاربردن این سیستم به عنوان منبع تولید پراکنده

مرجان رحیم اف،دکتر پیمان نادری، دکتر محمدرضا علیزاده

خلاصه
در این مقاله مدلسازی سیستم فتوولتائیک و ردیابی حداکثر توان در این سیستمها مورد بررسی قرار گرفته است، سپس از این سیستم که بصورت
موازی با باتری و بوسیله اینورتر به شبکه متصل میشود، به عنوان منبع تولید پراکنده در شبکههای توزیع استفاده شده است. عمل تخمین توان
حداکثر بوسیله ساختار تطبیقی عصبی فازی انجام میپذیرد و با استفاده از این تخمین، مبدل – DC/DC خروجی PV به منظور جذب توان حداکثر،
کنترل میشود. در کنترل اینورتر DG ، توان حداکثر فتوولتائیک و همچنین وضعیت شارژ باتری مورد توجه قرار گرفته است. شبیهسازی طرح
پیشنهادی در محیط نرمافزار MATLAB/Simulink ، برتری طرح را اثبات میکند.

 بر روی دانلود کلیک کنید