اکسون انرژی سامیا

طراحی و اجرای سیستم های برق خورشیدی

تلفن تماس: 36082653_051

ساختارهای مختلف اینورترهای متصل به شبکه ی بدون ترانسفورمر با کاربرد انرژی
خورشیدی
مهدی خرم دشتی ۱، محمد مهدوی مزده ۲
mehdy.khorram@Gmail.com ، ۱دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Muhammad.mahdavi@Gmail.com ، ۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده: برق تولیدی از سلول های خورشیدی یک برق DC می باشد. برای استفاده از انرژی بدست آمده از سلول خورشیدی و اتصال آن به شبکه برق رسانی و تبدیل آن به برق AC از اینورترهای متصل به شبکه به دو دسته ی اینورترهای بدون ترانسفورمر و اینورتر با ترانسفورمر تقسیم می شوند. در ساختارهای با توان پایین و مصارف خانگی از اینورترهای متصل به شبکه ی بدون ترانسفورمر استفاده می شود. در این مقاله به بررسی ساختارهای مختلف اینورترهای متصل به شبکه ی بدون ترانفرومر و مزایا و معایب هر ساختار پرداخته شده است.

دانلود مقاله